Menu Toggle

1. Algemene voorwaarden

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Studio AnoukB’ verstaan: iedere tot Studio AnoukB  behorende entiteit die van deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AnoukB Creative Studio goederen en/of diensten aan Opdrachtgever levert.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven

1. General terms and conditions

1.1 In these General Terms and Conditions, ‘Studio AnoukB’ means: any entity belonging to Studio AnoukB that uses these General Terms and Conditions.

1.2 These General Terms and Conditions apply to all offers and agreements under which AnoukB Creative Studio supplies goods and/or services to the Client.

1.3 The applicability of any purchasing or other conditions of the Client is expressly rejected.

1.4 If any provision of these General Terms and Conditions is void or annulled, the other provisions of these General Terms and Conditions will remain in full force and effect

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Opdrachtgever zal facturen binnen 7 dagen na factuurdatum betalen, tenzij anders overeen gekomen isof vermeld staat in factuur.

2.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum 10% van het totaalbedrag per maand verschuldigd zijn. In geval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Studio AnoukB gerechtigd alle gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten terzake de incassering van de dan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4  Indien er buiten bepaalde beoordelingsmomenten en/of na levering om extra wijzigingen, toevoegingen of werkzaamheden wordt gevraagd door opdrachtgever dan zal dit als meerwerk worden berekend tegen het op dat moment geldende uur tarief.

2. Price and payment

2.1 All prices are exclusive of sales tax (VAT) and other levies charged by the government.

2.2 The client will pay invoices within 7 days after the invoice date, unless otherwise agreed or stated in the invoice.

2.3 If the client does not pay the amounts due within the paid term, the client will owe 10% of the total amount per month from the due date, without any notice of default being required. In the event that the client continues to pay the claim after a notice of default, Studio AnoukB is entitled to charge the client for all (extra) judicial costs incurred in connection with the collection of the amounts due.

2.4  If additional changes, additions or work are requested by the client outside certain assessment moments and/or after delivery, this will be charged as additional work at the hourly rate that has changed at that time.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1 Alle door één van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

3. Confidential Information

3.1 All information assured by one of the parties to the other party, which the other party knows or reasonably should know is of an invisible nature, is considered unwanted information. The party receiving illegal information will only use this information for the purpose for which it was provided.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Studio AnoukB totdat alle in artikel 2.3 genoemde gezamenlijke hoeveelheden volledig aan Studio AnoukB zijn voldaan.

4. Retention of title

4.1 All goods delivered to the client remain the property of Studio AnoukB until all combined quantities referred to in Article 2.3 have been fully fulfilled to Studio AnoukB.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever zijn gebracht.

5. Risk

5.1 The risk of loss or damage to the items that are the subject of the agreement is transferred to the client at the time when they are brought into the client’s actual disposal.

6. Producten van derden

6.1 De aansprakelijkheid van Studio AnoukB voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op die betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

6. Third Party Products

6.1 Studio AnoukB’s liability for third-party products will in no case include more than what can be recovered from the third party(ies) in question.

7. Leverings- en oplever termijnen

7.1 Alle door Studio AnoukB genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan Studio AnoukB bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt Studio AnoukB niet in verzuim. Studio AnoukB is niet gebonden aan (leverings) termijnen wanneer die door (externe) omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden.

7. Delivery terms

7.1 All (delivery) terms repeated by Studio AnoukB have been determined to the best of its knowledge on the basis of the information known to Studio AnoukB when entering into an agreement and they will be observed as much as possible. Exceeding an earlier (delivery) term does not put Studio AnoukB in default. Studio AnoukB is not bound by (delivery) terms if they can no longer be met due to (external) circumstances.

8. Aansprakelijkheid van Studio AnoukB

8.1 Aansprakelijkheid van Studio AnoukB voor directe en indirecte (verbouw) schade, daaronder begrepen vertraging- en gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Studio AnoukB voor alle aanspraken als gevolg van een gebrek in een product en/of dienst van/door derden welke met tussenkomst en/of op advies van Studio AnoukB zijn geleverd en/of uitgevoerd.

8. Liability of Studio AnoukB

8.1 Studio AnoukB’s liability for direct and indirect (renovation) damage, including delay and consequential damage, lost profits, missed savings and damage due to business stagnation, is excluded.

8.2 The Client indemnifies Studio AnoukB against all claims resulting from a defect in a product and/or service of/by third parties that have been delivered and/or carried out with the intervention and/or on the advice of Studio AnoukB.

9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en/of out of pocket kosten integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Termination of the agreement

9.1 If the client cancels a placed order or agreement in whole or in part, the work that was carried out and the items carefully prepared for it and the working time and/or out-of-pocket costs reserved for the execution of the agreement will be charged in full to the client.

10. Overmacht

10.1 Studio AnoukB is not obliged to fulfill any obligation under an agreement if it is prevented from doing so as a result of force majeure. Force majeure also includes force majeure and/or default on the part of Studio AnoukB’s suppliers.

10. Force majeure

10.1 Neither party will be held liable for the performance of any cause resulting from an agreement if necessary prevented as a result of force majeure. Force majeure also includes force majeure and/or default on the part of Studio AnoukB’s suppliers.

11. Openbaarmaking

11.1 Opdrachtgever staat bij deze aan Studio AnoukB toe de diensten van Studio AnoukB, waarvoor door opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken.

11. Disclosure

11.1 The Client hereby grants Studio AnoukB the services of Studio AnoukB, for which the Client has been chosen and makes the nature thereof public.

12. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen Studio AnoukB en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Datum van oprichting: 08-02-2000

12. Governing Law and Disputes

The agreements between Studio AnoukB and the client are governed by Dutch law.

Date of establishment: 08-02-2000

COPYRIGHT
All information on this site is protected by the Studio Anoukb copyright as owned by Studio AnoukB.
It is illegal to copy, use or distribute any information from this site without first acquiring written permission, this includes text and imagery.
Visitors and users of this site may not claim any rights pertaining to the information on the website.

Effective Date: Februari 17 2021
Company Name: Studio AnoukB
Registered Address: Zocherlaan 54, 2061 DK Bloemendaal, The Netherlands.
E-mail Address: ab@anoukb.com
Tel: +31 (0) 651963307
Registration number: 34205306
VAT NL001610189B75