Menu Toggle

TERMS AND CONDITIONS

8. Aansprakelijkheid van AnoukB Studio 8.1 Aansprakelijkheid van AnoukB Studio voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 8.2 Opdrachtgever vrijwaart AnoukB  Studio voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of dienst dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door AnoukB Studio geleverde producten en/of diensten. 9. Ontbinding van de overeenkomst Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en/of out of pocket kostenintegraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 10. Overmacht 10.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van AnoukB Studio. 11. Openbaarmaking 11.1 Opdrachtgever staat bij deze aan AnoukB Studio toe de diensten van AnoukB Studio, waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken. 12. Toepasselijk recht en geschillen De overeenkomsten tussen AnoukB Studio en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Datum van oprichting: 08-02-2000

Effective Date: Februari 17 2021
Company Name: Studio Anoukb
Registered Address: Zocherlaan 54, 2061 DK Bloemendaal, The Netherlands.
E-mail Address: ab@anoukb.com
Tel: +31 (0) 651963307
Registration number: 34205306
VAT NL001610189B75

FORCE MAJEURE
Despite any other established legal rights, Studio Anoukb is entitled, at its own choice, in case of Force Majeur, to cancel your order, or cancel the purchase agreement without legal intervention, by informing the customer in writing.
The customer is not entitled to any damages, unless given the circumstances this would be unacceptable according to measures of reason and fairness.